eUrząd
Lista spraw do załatwienia
eSesja
Konsultacje
Spis powszechny
RODO
Deklaracja dostępności
Kontakt z Urzędem
im. senatora Stanisława Karłowskiego
1 procent
Inwestycje
Projekty unijne
e-urzad skarbowy
Magazyn samorządowy
Przytulisko dla bezdomnych zwierząt
 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

 • MAGICZNE WAKACJE!

  MAGICZNE WAKACJE!

 • Zwyciężył GOOT z Rzeszowa

  Zwyciężył GOOT z Rzeszowa

 • PUNKT KONSULTACYJNY GMINY PIASKI

  PUNKT KONSULTACYJNY GMINY PIASKI

 • Zapraszamy na dyżur telefoniczny

  Zapraszamy na dyżur telefoniczny

 • Zagadkowe zaproszenie

  Zagadkowe zaproszenie

 • Piaskowski gambit

  Piaskowski gambit

 • Szkolenie

  Szkolenie

 • Koncerty w niedziele po kościele

  Koncerty w niedziele po kościele

 • Przytulisko nie do poznania

  Przytulisko nie do poznania

 • "Odmrażamy" kulturę

 • Uczczono pamięć Bojanowskiego

  Uczczono pamięć Bojanowskiego

 • Konkurs muzyczny „Śpiewający Spis Narodowy”

  Konkurs muzyczny „Śpiewający Spis Narodowy”

 • e-lekcja

  e-lekcja "Co powinniśmy wiedzieć o spisie?"


Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Czyste Powietrze
Strefa Płatnego Parkowania
Powiadamianie SMS
Kamera Internetowa
eMapa gminy Piaski
Biuletyn Informacji Publicznej
ZUK
Newsletter
Szukaj
Skrzynka podawcza
Służba PrzygotowawczaOgłoszenie

ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU podaje do wiadomości, że zamierza sprzedać nieruchomość położoną w obrębie Piaski, gmina Piaski powiat gostyński, województwo wielkopolskie
Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość położona w powiecie gostyńskim, gminie Piaski, obrębie Piaski, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka numer 23, o powierzchni 0,1720 ha, w tym użytki w klasie Br-RV – 0,1720 ha. Nieruchomość zapisana w księdze wieczystej KW nr PO1Y/00022725/4 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Gostyniu. W skład nieruchomości wchodzą: budynek produkcyjny tokarnia o nr inw. ST 101 01/+4, warsztat naprawy maszyn o nr inw. ST 101 06/+2, budynek administracyjny o nr inw. ST 105 02/+4, budynek gospodarczy na narzędzia o nr inw. ST 108 03/+2, budynek gospodarczy na maszyny o nr inw. ST 108 04/+1, ogrodzenie o nr inw. ST 291 291/1877AZ.

Cena nieruchomości wynosi: 138.400,00 zł brutto
Cena sprzedaży zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
Przedmiotowa działka stanowi część zespołu budowlanego i układu urbanistycznego miejscowości Piaski, wpisanego do rejestru zabytków pod nr rej. 1325 /A decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lesznie z dnia 9 lipca 1992r.
Dla w/w działki nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzone uchwałą Rady Gminy Piaski nr XXXV/234/2009 z dnia 14.09.2009r., działka znajduje się na terenie istniejącej zabudowy mieszkaniowej w obszarze przestrzeni publicznej. Dla przedmiotowej działki nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, nie jest planowana budowa dróg gminnych, nie przeznaczona pod budowę elektrowni wiatrowych.
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków.
Zgodnie z art. 28a ust.1 ustawy z dnia 19.10.1991r o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2016r., poz. 1491 z późn. zm.) sprzedaż nieruchomości rolnej przez KOWR może nastąpić, jeżeli w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych będących własnością nabywcy nie przekroczy 300 ha oraz nabytych kiedykolwiek z Zasobu przez nabywcę nie przekroczy 300 ha.
Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia potwierdzającego spełnienie wymagań określonych w art. 28a ust 1 ustawy z dnia 19.10.1991r o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2016r., poz. 1491 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 19.10.1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 817 ze zm.) KOWR przysługuje prawo pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa przy odsprzedaży nieruchomości przez nabywcę w okresie 5 lat od nabycia tej nieruchomości od KOWR.
Nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu nieograniczonego. Termin miejsce i warunki przetargu zostaną podane do wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
Oddział Terenowy KOWR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli zajdą nowe, istotne okoliczności, w tym w szczególności nastąpi zmiana przeznaczenia gruntów, nabywający nie wywiąże się z obowiązków wynikających z umów zawartych z KOWR.
Powyższy wykaz będzie wywieszony na okres 14 dni, na tablicy ogłoszeń: w siedzibie KOWR OT w Poznaniu, w SZGZ w Starym Bojanowie, we właściwym miejscowo Urzędzie Gminy, w właściwym miejscowo sołectwie, we właściwej miejscowo Izbie Rolniczej oraz opublikowany na stronie internetowej www.kowr.gov.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem w Starym Bojanowie ul. Główna 21, gmina Śmigiel (budynek pałacu), tel. 65 5185 564.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 28.02.2020r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu 13.03.2020 r.


dodano 2020-02-28 08:22:58Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.