eUrząd
Lista spraw do załatwienia
eSesja
Konsultacje
Spis powszechny
RODO
Deklaracja dostępności
Kontakt z Urzędem
im. senatora Stanisława Karłowskiego
1 procent
Inwestycje
Projekty unijne
e-urzad skarbowy
Magazyn samorządowy
Przytulisko dla bezdomnych zwierząt
 • Zapraszamy na dyżur telefoniczny

  Zapraszamy na dyżur telefoniczny

 • e-lekcja

  e-lekcja "Co powinniśmy wiedzieć o spisie?"

 • Konkurs muzyczny „Śpiewający Spis Narodowy”

  Konkurs muzyczny „Śpiewający Spis Narodowy”

 • Piaskowski gambit

  Piaskowski gambit

 • "Odmrażamy" kulturę

 • PUNKT KONSULTACYJNY GMINY PIASKI

  PUNKT KONSULTACYJNY GMINY PIASKI

 • Szkolenie

  Szkolenie

 • Zwyciężył GOOT z Rzeszowa

  Zwyciężył GOOT z Rzeszowa

 • Zagadkowe zaproszenie

  Zagadkowe zaproszenie

 • Biblioteka w Piaskach dołączyła do bibliotek należących do systemu Academica.

  Biblioteka w Piaskach dołączyła do bibliotek należących do systemu Academica.

 • Przytulisko nie do poznania

  Przytulisko nie do poznania

 • Konkurs

  Konkurs

 • Drzęczewo Drugie i Bodzewko Drugie będą miały świetlice modułowe.

  Drzęczewo Drugie i Bodzewko Drugie będą miały świetlice modułowe.

 • Koncerty w niedziele po kościele

  Koncerty w niedziele po kościele

 • Uczczono pamięć Bojanowskiego

  Uczczono pamięć Bojanowskiego

 • MAGICZNE WAKACJE!

  MAGICZNE WAKACJE!

 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!


Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Czyste Powietrze
Strefa Płatnego Parkowania
Powiadamianie SMS
Kamera Internetowa
eMapa gminy Piaski
Biuletyn Informacji Publicznej
ZUK
Newsletter
Szukaj
Skrzynka podawcza
Służba PrzygotowawczaWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia


Podstawa prawna
Art. 71 ust.2, art. 73 ust.1, art. 74 ust.1 i 2 i art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.)

Załączniki:
- dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: karta informacyjna przedsięwzięcia (w 4 egzemplarzach wraz z ich zapisem w formie elektronicznej);
- dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko: raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w 4 egzemplarzach wraz z ich zapisem w formie elektronicznej);
- poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
- mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym


Obowiązek informacyjny:
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Piaski, z siedzibą przy ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski.
2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pod adresem: k.kedzia@piaski-wlkp.pl
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia w związku z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) oraz w celach archiwalnych zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553).
4. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
5. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami tj. 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym załatwiono sprawę, z zastrzeżeniem, że po upływie tego okresu będą podlegać ekspertyzie archiwalnej przeprowadzanej przez archiwum państwowe.
6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, prawo do usunięcia danych w sytuacji, gdy danie nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie realizowane przez Administratora narusza przepisy RODO.
7. Podanie przez Państwo danych jest wymogiem ustawowym. Podanie nr telefonu jest dobrowolne, ułatwi oraz przyspieszy kontakt z wnioskodawcą i/lub innym uczestnikiem postępowania


dodano 2019-11-26 08:27:35Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.