• Piaski2
 • Piaski1


eUrząd
Lista spraw do załatwienia
eSesja
Konsultacje
Projekty
RODO
Deklaracja dostępności
Kontakt z Urzędem
im. senatora Stanisława Karłowskiego
1 procent
Inwestycje
Projekty unijne
e-urzad skarbowy
Magazyn samorządowy
Przytulisko dla bezdomnych zwierząt
 • EKO FESTYN na Świętej Górze

  EKO FESTYN na Świętej Górze

 • Fikcyjne kontrole

  Fikcyjne kontrole

 • Rodzinna Majówka w Szkole Podstawowej w Bodzewie

  Rodzinna Majówka w Szkole Podstawowej w Bodzewie

 • Pobiegli po raz trzydziesty ósmy

  Pobiegli po raz trzydziesty ósmy

 • Zbiórka wielkogabarytów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

  Zbiórka wielkogabarytów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 • Sukcesy karateków

  Sukcesy karateków

 • UWAGA KIEROWCY I MIESZKAŃCY GMINY PIASKI

  UWAGA KIEROWCY I MIESZKAŃCY GMINY PIASKI

 • Informacja

  Informacja

 • Serce dla Matki za kwiatki

  Serce dla Matki za kwiatki

 • Dzień Dziecka na sportowo

  Dzień Dziecka na sportowo

 • Wyniki Małego Biegu im. bł. Edmunda Bojanowskiego

  Wyniki Małego Biegu im. bł. Edmunda Bojanowskiego

 • Trwają prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Strzelcach Wielkich.

  Trwają prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Strzelcach Wielkich.

 • Integracja i prezentacja muzyczna zespołów

  Integracja i prezentacja muzyczna zespołów

 • Gminne zawody sportowo - pożarnicze w Szelejewie

  Gminne zawody sportowo - pożarnicze w Szelejewie

 • Otwarcie sezonu rowerowego

  Otwarcie sezonu rowerowego

 • UWAGA STRAŻACY! KONKURS!

  UWAGA STRAŻACY! KONKURS!

 • Prace drogowe

  Prace drogowe


Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Czyste Powietrze
Strefa Płatnego Parkowania
Powiadamianie SMS
eMapa gminy Piaski
Biuletyn Informacji Publicznej
ZUK
Newsletter
Szukaj
Skrzynka podawcza
Służba Przygotowawcza


Administrator danych tj. Gmina Piaski reprezentowana przez Wójta Gminy Piaski wyznaczył zastępcę inspektora ochrony danych. Funkcję tę pełni Pan Janusz Niezbrzycki. Od 1 października 2021 r. do odwołania w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją praw przysługujących na mocy przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE należy kontaktować się z zastępcą inspektora ochrony danych.

Dane kontaktowe zastępcy inspektora ochrony danych:
adres poczty elektronicznej: zastepcaiod@piaski-wlkp.pl
nr telefonu: 607 753 475
adres do korespondencji:
Gmina Piaski, ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Gmina Piaski z siedzibą przy ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski, reprezentowana przez Wójta Gminy Piaski, tel. 65 571 90 30.
Inspektor ochrony danych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisząc na adres e-mail: k.kedzia@piaski-wlkp.pl lub pisemnie na adres: Gmina Piaski ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski.
Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. e RODO w celu realizacji obowiązków gminy określonych przepisami prawa i wynikających z postanowień ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz prowadzonych w tym zakresie postępowań administracyjnych;
- art. 6 ust. 1 lit. b w celu realizacji umowy i związanych z nią obowiązków;
- art. 6 ust. 1 lit. a – na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, z którymi Gmina Piaski podpisała umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Okres przechowywania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.) i przepisami wykonawczymi do ustawy.
Prawa osób, których dane dotyczą
Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
c) żądania usunięcia danych, gdy:

-dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
- osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
- osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują inne podstawy do przetwarzania danych osobowych,
-dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

-osoby te kwestionują prawidłowość danych,
-przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
-Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

e) przenoszenia danych, gdy:

- przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub jest niezbędne do wykonania umowy,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, gdy:

- przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
g) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO.
h) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody to przysługuje Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przewarzania z prawem, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

Wymóg podania danych osobowych
Podanie przez Państwo danych osobowych jest:
- warunkiem realizacji przez Administratora obowiązku wynikającego z przepisu prawa. W sytuacji, gdy nie podadzą Państwo danych, realizacja postępowania administracyjnego nie będzie możliwa.
- warunkiem realizacji umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia lub realizacji umowy i związanych z nią obowiązków.
- dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji sprawy w Urzędzie Gminy Piaski.
Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Podane przez Państwo dane nie będą przetwarzane


Polityka prywatności

Polityka Prywatności określa warunki dotyczące użytkowania serwisu internetowego przez użytkowników końcowych oraz opisuje jak wygląda ochrona danych użytkowników portalu
piaski-wlkp.pl. Korzystając z niniejszego serwisu internetowego użytkownik końcowy akceptuje warunki określone w poniższej Polityce Prywatności.

Administrator danych
Administratorem danych użytkowników portalu jest Gmina Piaski, ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski, reprezentowana przez Wójta Gminy Piaski.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się pod wskazanych adresem e-mail: k.kedzia@piaski-wlkp.pl lub pisząc na adres Gmina Piaski, ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski.

Udostępnienie danych osobowych

Administrator danych nie przekazuje (nie sprzedaje, nie użycza) zgromadzonych w serwisie danych osobowych użytkowników portalu piaski-wlkp.pl osobom trzecim i podmiotom komercyjnym. Dane, które Administrator może ujawnić, mają charakter ogólnych zestawień statystycznych, które nie pozwalają na identyfikację indywidualnych użytkowników. Ze względów technicznych Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w formie umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych w celu zapewnienia właściwej obsługi serwisu, w tym przypadku Halpress s. c., ul. Geodetów 1, 64-100 Leszno, który zajmuje się przechowywaniem na serwerze danych serwisu piaski-wlkp.pl, zarządzanych przez Administratora.
Informacje ogólne

Strona pozyskuje informacje o użytkownikach w następujący sposób:
- poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego,
- za pomocą dobrowolnie wprowadzonych w formularzach informacji,
- za pomocą plików cookies.

Logi serwera
1. Przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Wykaz przechowywanych informacji jest następujący:
- publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie,
- czas nadejścia zapytania,
- czas wysłania odpowiedzi,
- nazwę stacji klienta- identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
- adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
- informacje o przeglądarce użytkownika,
- informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.
2. Powyższe dane są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
3. Dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie informacji przekazanych przez użytkownika portalu. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Do zbieranych informacji należą m. in. imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Serwis może zapisać ponadto dane o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). Cel wykorzystania danych osobowych wynika z funkcji konkretnego formularza np. w celu kontaktu handlowego. Dane osobowe nie są zbierane automatycznie.

Pliki cookies
1. Pliki cookies to pliki tekstowe, przesyłane do urządzenia użytkownika końcowego podczas odwiedzania przez niego serwisu internetowego. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości.
3. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia nawigacji Użytkownika.
4. Korzystając z serwisu internetowego Użytkownik końcowy wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
5. Użytkownik ma możliwość korzystania z serwisu internetowego bez wykorzystywania plików cookies, natomiast oznacza to, że niektóre funkcje serwisu nie będą działać poprawnie. Użytkownik może dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies, również może usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.
6. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych aplikację i postępują zgodnie z instrukcjami producenta:
Internet Explorer – http: //support.microsoft.com/
Chrome - http: //support.google.com/chrome/
Safari - http: //support.apple.com/
Firefox - http: //suport.mozilla.org/pl/
Opera - http: //help.opera.com/Windows/
Urządzenia mobilne:
Android – http: //support.google.com/chrome/
Safari - http: //support.apple.com/
Windows Phone - http: //www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/
Blackberry - http: //docs.blackberry.com/en/smartphone_users/

Odnośniki do innych stron
Serwis może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam zamieszczoną.Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.