eSesja
Wybory 2019
RODO
Kontakt z Urzędem
im. senatora Stanisława Karłowskiego
1 procent
Inwestycje
Projekty unijne
Magazyn samorządowy
Przytulisko dla bezdomnych zwierząt
 • Spotkanie Kółka Rolniczego

  Spotkanie Kółka Rolniczego

 • Olimpiada ZUS - aż 21 szkół z Wielkopolski powalczy w półfinale

  Olimpiada ZUS - aż 21 szkół z Wielkopolski powalczy w półfinale

 • Festyn dla Moniki

  Festyn dla Moniki

 • Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie gostyńskim

  Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie gostyńskim

 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

 • Koncert Antoniny Krzysztoń w Piaskach

  Koncert Antoniny Krzysztoń w Piaskach

 • Koncert na rzecz podopiecznych przytuliska

  Koncert na rzecz podopiecznych przytuliska

 • Wojewoda Wielkopolski odwiedził Piaski

  Wojewoda Wielkopolski odwiedził Piaski

 • Święto Patrona

  Święto Patrona

 • Romantycznie i muzycznie

  Romantycznie i muzycznie

 • Wspólnie dla wielkopolskiej wsi w nowej odsłonie

  Wspólnie dla wielkopolskiej wsi w nowej odsłonie

 • Wsparcie potrwa dalej

  Wsparcie potrwa dalej

 • Klub karate „TĘCZA” drużyną roku powiatu gostyńskiego!

  Klub karate „TĘCZA” drużyną roku powiatu gostyńskiego!

 • Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin

  Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin

 • Ruszyło szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych. Są jeszcze miejsca.

  Ruszyło szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych. Są jeszcze miejsca.

 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

 • Konwent kierowników OPS i PCPR powiatu gostyńskiego

  Konwent kierowników OPS i PCPR powiatu gostyńskiego

 • TRANSYLVANIA W KOLORZE SREBRA

  TRANSYLVANIA W KOLORZE SREBRA


Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Czyste Powietrze
Strefa Płatnego Parkowania
Powiadamianie SMS
Kamera Internetowa
eMapa gminy Piaski
Biuletyn Informacji Publicznej
ZUK
Newsletter
Szukaj
Skrzynka podawcza
Służba PrzygotowawczaWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia


Podstawa prawna
Art. 71 ust.2, art. 73 ust.1, art. 74 ust.1 i 2 i art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.)

Załączniki:
- dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: karta informacyjna przedsięwzięcia (w 4 egzemplarzach wraz z ich zapisem w formie elektronicznej);
- dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko: raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w 4 egzemplarzach wraz z ich zapisem w formie elektronicznej);
- poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
- mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym


Obowiązek informacyjny:
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Piaski, z siedzibą przy ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski.
2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pod adresem: k.kedzia@piaski-wlkp.pl
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia w związku z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) oraz w celach archiwalnych zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553).
4. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
5. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami tj. 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym załatwiono sprawę, z zastrzeżeniem, że po upływie tego okresu będą podlegać ekspertyzie archiwalnej przeprowadzanej przez archiwum państwowe.
6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, prawo do usunięcia danych w sytuacji, gdy danie nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie realizowane przez Administratora narusza przepisy RODO.
7. Podanie przez Państwo danych jest wymogiem ustawowym. Podanie nr telefonu jest dobrowolne, ułatwi oraz przyspieszy kontakt z wnioskodawcą i/lub innym uczestnikiem postępowania


dodano 2019-11-26 08:27:35Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.