• KONKURS PLASTYCZNY NA NAJPIĘKNIEJSZĄ „BOŻONARODZENIOWĄ OZDOBĘ CHOINKOWĄ”


eSesja
Wybory 2019
RODO
Kontakt z Urzędem
im. senatora Stanisława Karłowskiego
1 procent
Inwestycje
Projekty unijne
Magazyn samorządowy
Przytulisko dla bezdomnych zwierząt
 • Dzień Kota

  Dzień Kota

 • MUSICA SACROMONTANA XIV nominowana do nagrody FRYDERYK 2020.

  MUSICA SACROMONTANA XIV nominowana do nagrody FRYDERYK 2020.

 • Robimy coś ważnego!

  Robimy coś ważnego!

 • TĘCZA najlepsza w pierwszym turnieju karate

  TĘCZA najlepsza w pierwszym turnieju karate

 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

 • Emocje do ostatniego gwizdka. Zwycięski URSUS.

  Emocje do ostatniego gwizdka. Zwycięski URSUS.

 • MIESZKAŃCY POWIATU OFIAROWALI 442 655,05 ZŁ!!!

  MIESZKAŃCY POWIATU OFIAROWALI 442 655,05 ZŁ!!!

 • Wspólna konferencja prasowa

  Wspólna konferencja prasowa

 • Kolejny etap modernizacji stadionu

  Kolejny etap modernizacji stadionu

 • Premiera na scenie Gminnego Ośrodka Kultury

  Premiera na scenie Gminnego Ośrodka Kultury

 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

 • Doradztwo dla przedsiębiorców

  Doradztwo dla przedsiębiorców

 • Charytatywny koncert hip - hopowy

  Charytatywny koncert hip - hopowy

 • Ferie w Beskidach

  Ferie w Beskidach

 • Badanie mammograficzne

  Badanie mammograficzne


Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Czyste Powietrze
Strefa Płatnego Parkowania
Powiadamianie SMS
Kamera Internetowa
eMapa gminy Piaski
Biuletyn Informacji Publicznej
ZUK
Newsletter
Szukaj
Skrzynka podawcza
Służba PrzygotowawczaKONKURS PLASTYCZNY NA NAJPIĘKNIEJSZĄ „BOŻONARODZENIOWĄ OZDOBĘ CHOINKOWĄ”

Gminna Biblioteka Publiczna w Piaskach oraz Gminny Ośrodek Kultury zapraszają do udziału w konkursie.
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA NAJPIĘKNIEJSZĄ „BOŻONARODZENIOWĄ OZDOBĘ CHOINKOWĄ”

I. Organizatorzy:
Gminna Biblioteka Publiczna w Piaskach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Piaskach z siedzibą przy ul. Strzeleckiej 4, 63-820 Piaski

II. Postanowienia ogólne:
1. Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych:
• I Kategoria ~ do 7 lat
• II Kategoria ~ 8 – 12 lat
• III Kategoria ~ 13 – 16 lat
• IV Kategorie ~ powyżej 16 lat
2. Konkurs ma na celu:
a) kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej,
b) prezentację i popularyzację plastycznej twórczości.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Zadaniem uczestników jest wykonanie prac plastycznych zgodnie z tematem konkursu „BOŻONARODZENIOWA OZDOBA CHOINKOWA”.
2. Technika wykonywania prac jest dowolna, liczy się kreatywność, różnorodność technik plastycznych.
3. Każda praca powinna być zaopatrzona w solidnie przymocowaną „zawieszkę” umożliwiającą zawieszenie ozdoby na gałązce choinki.
4. Każda praca powinna posiadać czytelnie wypełnioną drukowanymi literami kartę z:
a) imieniem i nazwiskiem autora,
b) wiekiem
c) klasą do której uczęszcza autor pracy (nie dotyczy osób dorosłych biorących udział w konkursie),
d) imieniem i nazwiskiem opiekuna (nie dotyczy osób dorosłych biorących udział w konkursie),
e) nazwą szkoły/przedszkola (nie dotyczy osób dorosłych biorących udział w konkursie),
f) numerem telefonu w celu powiadomienia nagrodzonych osób.
5. W przypadku osób niepełnoletnich do pracy należy dołączyć wypełnione przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenie (załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu). Jeśli autor pracy jest osobą pełnoletnią jest zobowiązany do dołączenia do pracy oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Prace dostarczone bez ww. oświadczenia nie będą brały udziału w konkursie.


IV. Termin i miejsce dostarczenia prac, forma ogłoszenia wyników, kryteria oceny konkursu:
1. Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 3 grudnia 2019 r. do Gminnej Biblioteki Publicznej w Piaskach.
2. Jury konkursowe powołane przez organizatora wyłoni zwycięzców.
3. Organizatorzy konkursu przewidują dla laureatów konkursu dyplomy i nagrody rzeczowe we wszystkich kategoriach wiekowych.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 6 grudnia 2019 r.
5. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie.
6. Prace powinny spełniać następujące kryteria:
– zgodność z tematem,
– pomysłowość,
– oryginalność,
– estetyka wykonania i wkład pracy.

V. Ochrona danych osobowych:
1. Informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją konkursu jest organizator. Dane są przetwarzane dla potrzeb zgłoszenia, udziału, rozstrzygnięcia i publikacji rozstrzygnięcia konkursu.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz z realizacją przysługujących Uczestnikowi konkursu praw na mocy przepisów RODO poprzez adres e-mail: k.kedzia@piaski-wlkp.pl lub listownie na adres: Urząd Gminy Piaski, ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski
3. Uczestnik przystępujący do udziału w konkursie, a w przypadku osób nieletnich jego rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w konkursie.
4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich aktualizacji i poprawiania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli administrator przetwarzając dane osobowe narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie.
6. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez podpisanie oświadczenia – załącznik nr 1 lub 2 do regulaminu. Za osoby poniżej 18. roku życia oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podpisuje rodzic lub prawny opiekun dziecka. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można w każdym czasie cofnąć poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odwołaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przed ogłoszeniem rozstrzygnięcia Konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w konkursie, a praca konkursowa podlega w takim przypadku zniszczeniu.
7. Uczestnik pełnoletni lub rodzic/opiekun prawny działający w imieniu dziecka wyraża zgodę na publikowanie imienia i nazwiska autora pracy na stronie internetowej Organizatora, szkoły/przedszkola, do których uczęszcza dziecko, na stronie Gminy Piaski oraz w portalach społecznościowych Organizatora w przypadku wytypowania go jako laureata.

VI. Wykorzystanie wizerunku:
Uczestnik pełnoletni lub rodzic/opiekun prawny działający w imieniu dziecka wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku autora pracy. Zgoda obejmuje takie formy publikacji zdjęć, zarejestrowanych podczas wręczania nagród, jak: udostępnianie na stronach internetowych oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Wizerunek będzie wykorzystany nieodpłatnie, tylko i wyłącznie w celu promocji i potrzeb funkcjonowania w zakresie ww. konkursu. Dopuszcza się możliwość przetwarzania danych poprzez kadrowanie i kompozycje. Dane osobowe w postaci wizerunku będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na publikowanie wizerunku.
VII. Postawienia końcowe
1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest akceptacja warunków niniejszego Regulaminu oraz dostarczenie wraz z pracą konkursową wypełnionego oświadczenia (załącznik nr 1 lub 2 do niniejszego regulaminu).
2. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury tj. www.gokpiaski.webd.pl oraz stronie internetowej Gminy Piaski tj. www.piaski-wlkp.pl
3. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.
4. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy konkursu.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawa do zmiany treści regulaminu.

W załączniku treść regulaminu oraz oświadczenia


dodano 2019-11-20 12:08:00Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.