eUrząd
Lista spraw do załatwienia
eSesja
Wybory 2019
RODO
Deklaracja dostępności
Kontakt z Urzędem
im. senatora Stanisława Karłowskiego
1 procent
Inwestycje
Projekty unijne
Magazyn samorządowy
Przytulisko dla bezdomnych zwierząt
 • Zapowiadali, zapowiadali i zrobili - powstał ogródek dydaktyczny

  Zapowiadali, zapowiadali i zrobili - powstał ogródek dydaktyczny

 • Nowa droga w Szelejewie

  Nowa droga w Szelejewie

 • Poznaj szczegóły działalności nierejestrowalnej

  Poznaj szczegóły działalności nierejestrowalnej

 • Pomoc prawna. Porady obywatelskie. Mediacja.

  Pomoc prawna. Porady obywatelskie. Mediacja.

 • Bili się w Starym Gostyniu

  Bili się w Starym Gostyniu

 • „Lekcje z ZUS” – startujemy po raz siódmy. Dołącz do nas!

  „Lekcje z ZUS” – startujemy po raz siódmy. Dołącz do nas!

 • konkurs dla KGW

  konkurs dla KGW

 • Ponad 120 ton eternitu

  Ponad 120 ton eternitu

 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

 • VII SPOTKANIE ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH I MUZYCZNYCH W KAMIEŃCU „A MNIE JEST SZKODA LATA…” NIEZWYKŁA UCZTA MUZYCZNA

  VII SPOTKANIE ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH I MUZYCZNYCH W KAMIEŃCU „A MNIE JEST SZKODA LATA…” NIEZWYKŁA UCZTA MUZYCZNA

 • Powszechny Spis Rolny 2020 – jak się spisać?

  Powszechny Spis Rolny 2020 – jak się spisać?

 • Kolejny start Shodan Piaski

  Kolejny start Shodan Piaski

 • Trwa Tydzień Zakazanych Książek

  Trwa Tydzień Zakazanych Książek

 • Szkolenie

  Szkolenie

 • Pucharowy mecz na stadionie w Piaskach

  Pucharowy mecz na stadionie w Piaskach

 • 15 International Banzai Cup – Berlin 12/13.09 2020

  15 International Banzai Cup – Berlin 12/13.09 2020

 • Pierwszy festiwalowy weekend

  Pierwszy festiwalowy weekend

 • Szkolenie

  Szkolenie

 • Informacja

  Informacja

 • Zapraszamy mieszkańców Wielkopolski do wzięcia udziału w konkursie „Złap spis w gminie”!

  Zapraszamy mieszkańców Wielkopolski do wzięcia udziału w konkursie „Złap spis w gminie”!

 • Przebudowa drogi w Szelejewie Pierwszym

  Przebudowa drogi w Szelejewie Pierwszym

 • Film „Człowiek z nut”

  Film „Człowiek z nut”

 • Informacja

  Informacja


Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Czyste Powietrze
Strefa Płatnego Parkowania
Powiadamianie SMS
Kamera Internetowa
eMapa gminy Piaski
Biuletyn Informacji Publicznej
ZUK
Newsletter
Szukaj
Skrzynka podawcza
Służba PrzygotowawczaObwieszczenie Wójta Gminy Piaski

o ponownym wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu z prośbą o wydanie opinii w zakresie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu produkcyjnego Simet S.A.” na działkach nr ewid. 83/6, 85/1, 86/4, 87/1, 88/1, 89/1, 90/1, 42/1, 42/2, 43/1 i 43/2, obręb Grabonóg
Piaski, dnia 16 sierpnia 2016 r.
OS.6220.9.2016
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) w skrócie k.p.a. w związku z art. 74 ust.3 w nawiązaniu do art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 77 ust.1 i 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.), a także § 2 ust. 1 pkt 20 oraz § 3 ust. 1 pkt 51 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71) oraz do art. 9, art. 10 § 1 k.p.a.
Wójt Gminy Piaski zawiadamia strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu produkcyjnego Simet S.A.” na działkach nr ewid. 83/6, 85/1, 86/4, 87/1, 88/1, 89/1, 90/1, 42/1, 42/2, 43/1 i 43/2, obręb Grabonóg, że w związku ze złożonym przez wnioskodawcę (SIMET S.A. Grabonóg 77, 63-820 Piaski) uzupełnieniem do raportu ww. przedsięwzięcia, stanowiącym nowy materiał dowodowy w prowadzonym postępowaniu, na podstawie art. 77 ust.1 i 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tut. organ pismem z dnia 16.08.2016 r. znak: OS.6220.9.2016, ponownie wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu z prośbą o wydanie opinii w zakresie warunków realizacji przedsięwzięcia lub o stwierdzenie, czy zachowuje ważność stanowisko wyrażone w poprzedniej opinii sanitarnej Nr ON.NS-71/6-7/16 z dnia 06 czerwca 2016 r.
W toku prowadzonego postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 24.06.2016 r. wezwał Inwestora do uzupełnienia raportu. Inwestor dostarczył wyjaśnienia w dniu 07.07.2016 r. Biorąc pod uwagę to, że wcześniejsza opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 06.06.2016 r. nr ON.NS-71/6-7/16 została wydana w oparciu o raport przed jego uzupełnieniami, całą procedurę opiniowania należy powtórzyć.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Piaski, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4.
Mając na uwadze fakt, że planowane przedsięwzięcie, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 20 oraz § 3 ust. 1 pkt 51 lit. b cytowanego wyżej rozporządzenia zostało zakwalifikowane jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do dokonania uzgodnienia i wydania opinii będą: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu.
Z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Piaskach, ul. 6-Stycznia 1, pokój nr 5, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 800 1600, wtorek – piątek 715-1515.
Zgodnie z art. 74 ust. 3 cytowanej na wstępie ustawy – jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 k.p.a. - strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 k.p.a.


dodano 2016-08-17 13:22:41Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.