eSesja
Wybory 2019
RODO
Kontakt z Urzędem
im. senatora Stanisława Karłowskiego
1 procent
Inwestycje
Projekty unijne
Magazyn samorządowy
Przytulisko dla bezdomnych zwierząt
 • TĘCZA najlepsza w pierwszym turnieju karate

  TĘCZA najlepsza w pierwszym turnieju karate

 • Ruszyło szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych. Są jeszcze miejsca.

  Ruszyło szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych. Są jeszcze miejsca.

 • Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin

  Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin

 • Premiera na scenie Gminnego Ośrodka Kultury

  Premiera na scenie Gminnego Ośrodka Kultury

 • Festyn dla Moniki

  Festyn dla Moniki

 • Charytatywny koncert hip - hopowy

  Charytatywny koncert hip - hopowy

 • Wspólna konferencja prasowa

  Wspólna konferencja prasowa

 • Ferie w Beskidach

  Ferie w Beskidach

 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

 • Kolejny etap modernizacji stadionu

  Kolejny etap modernizacji stadionu

 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

 • MUSICA SACROMONTANA XIV nominowana do nagrody FRYDERYK 2020.

  MUSICA SACROMONTANA XIV nominowana do nagrody FRYDERYK 2020.

 • MIESZKAŃCY POWIATU OFIAROWALI 442 655,05 ZŁ!!!

  MIESZKAŃCY POWIATU OFIAROWALI 442 655,05 ZŁ!!!

 • Tenisowy sukces

  Tenisowy sukces

 • Święto Patrona

  Święto Patrona

 • Romantycznie i muzycznie

  Romantycznie i muzycznie

 • Robimy coś ważnego!

  Robimy coś ważnego!

 • Dzień Kota

  Dzień Kota


Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Czyste Powietrze
Strefa Płatnego Parkowania
Powiadamianie SMS
Kamera Internetowa
eMapa gminy Piaski
Biuletyn Informacji Publicznej
ZUK
Newsletter
Szukaj
Skrzynka podawcza
Służba PrzygotowawczaObwieszczenie Wójta Gminy Piaski

o ponownym wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu z prośbą o wydanie opinii w zakresie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu produkcyjnego Simet S.A.” na działkach nr ewid. 83/6, 85/1, 86/4, 87/1, 88/1, 89/1, 90/1, 42/1, 42/2, 43/1 i 43/2, obręb Grabonóg
Piaski, dnia 16 sierpnia 2016 r.
OS.6220.9.2016
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) w skrócie k.p.a. w związku z art. 74 ust.3 w nawiązaniu do art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 77 ust.1 i 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.), a także § 2 ust. 1 pkt 20 oraz § 3 ust. 1 pkt 51 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71) oraz do art. 9, art. 10 § 1 k.p.a.
Wójt Gminy Piaski zawiadamia strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu produkcyjnego Simet S.A.” na działkach nr ewid. 83/6, 85/1, 86/4, 87/1, 88/1, 89/1, 90/1, 42/1, 42/2, 43/1 i 43/2, obręb Grabonóg, że w związku ze złożonym przez wnioskodawcę (SIMET S.A. Grabonóg 77, 63-820 Piaski) uzupełnieniem do raportu ww. przedsięwzięcia, stanowiącym nowy materiał dowodowy w prowadzonym postępowaniu, na podstawie art. 77 ust.1 i 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tut. organ pismem z dnia 16.08.2016 r. znak: OS.6220.9.2016, ponownie wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu z prośbą o wydanie opinii w zakresie warunków realizacji przedsięwzięcia lub o stwierdzenie, czy zachowuje ważność stanowisko wyrażone w poprzedniej opinii sanitarnej Nr ON.NS-71/6-7/16 z dnia 06 czerwca 2016 r.
W toku prowadzonego postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 24.06.2016 r. wezwał Inwestora do uzupełnienia raportu. Inwestor dostarczył wyjaśnienia w dniu 07.07.2016 r. Biorąc pod uwagę to, że wcześniejsza opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 06.06.2016 r. nr ON.NS-71/6-7/16 została wydana w oparciu o raport przed jego uzupełnieniami, całą procedurę opiniowania należy powtórzyć.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Piaski, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4.
Mając na uwadze fakt, że planowane przedsięwzięcie, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 20 oraz § 3 ust. 1 pkt 51 lit. b cytowanego wyżej rozporządzenia zostało zakwalifikowane jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do dokonania uzgodnienia i wydania opinii będą: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu.
Z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Piaskach, ul. 6-Stycznia 1, pokój nr 5, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 800 1600, wtorek – piątek 715-1515.
Zgodnie z art. 74 ust. 3 cytowanej na wstępie ustawy – jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 k.p.a. - strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 k.p.a.


dodano 2016-08-17 13:22:41Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.