eSesja
Wybory 2019
RODO
Kontakt z Urzędem
im. senatora Stanisława Karłowskiego
1 procent
Inwestycje
Projekty unijne
Magazyn samorządowy
Przytulisko dla bezdomnych zwierząt
 • Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin

  Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin

 • Święto Patrona

  Święto Patrona

 • Ruszyło szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych. Są jeszcze miejsca.

  Ruszyło szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych. Są jeszcze miejsca.

 • Premiera na scenie Gminnego Ośrodka Kultury

  Premiera na scenie Gminnego Ośrodka Kultury

 • Kolejny etap modernizacji stadionu

  Kolejny etap modernizacji stadionu

 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

 • Festyn dla Moniki

  Festyn dla Moniki

 • KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

  KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY !!!

 • Charytatywny koncert hip - hopowy

  Charytatywny koncert hip - hopowy

 • Wspólna konferencja prasowa

  Wspólna konferencja prasowa

 • MIESZKAŃCY POWIATU OFIAROWALI 442 655,05 ZŁ!!!

  MIESZKAŃCY POWIATU OFIAROWALI 442 655,05 ZŁ!!!

 • TĘCZA najlepsza w pierwszym turnieju karate

  TĘCZA najlepsza w pierwszym turnieju karate

 • Dzień Kota

  Dzień Kota

 • Ferie w Beskidach

  Ferie w Beskidach

 • MUSICA SACROMONTANA XIV nominowana do nagrody FRYDERYK 2020.

  MUSICA SACROMONTANA XIV nominowana do nagrody FRYDERYK 2020.

 • Romantycznie i muzycznie

  Romantycznie i muzycznie

 • Robimy coś ważnego!

  Robimy coś ważnego!

 • Tenisowy sukces

  Tenisowy sukces


Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Czyste Powietrze
Strefa Płatnego Parkowania
Powiadamianie SMS
Kamera Internetowa
eMapa gminy Piaski
Biuletyn Informacji Publicznej
ZUK
Newsletter
Szukaj
Skrzynka podawcza
Służba PrzygotowawczaObowiązki właścicieli nieruchomości

Właściciele nieruchomości, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zmianami) to właściciele, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne, osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub w użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
-Wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, (przy wyborze pojemnika uwzględnia się liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz należy kierować się zależnością, że miesięcznie na 1 mieszkańca przypada średnio 30 litrów odpadów zmieszanych),
-Zabezpieczenie odpowiedniej ilości pojemników na odpady komunalne przez właścicieli nieruchomości na których organizowane są imprezy oraz na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego kierując się określonymi zależnościami opisanymi w § 9 i § 10 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piaski,
-Przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;
-Gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych oraz usuwanie w sposób systematyczny, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, a także w sposób niedopuszczający do przepełniania się urządzeń do ich gromadzenia oraz gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości,
-Pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi oraz zapewnienie przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne dostępu do pojemników umożliwiając ich opróżnianie, bez narażenia na szkodę ludzi, budynków i pojazdów, -Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości poprzez usuwanie tych zanieczyszczeń i umieszczanie ich przy krawężniku chodnika od strony jezdni w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.


Wszyscy właściciele nieruchomości zarówno z nieruchomości zamieszkałych jak i nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Piaski, a szczególności zobowiązani są do selektywnego zbierania :
- Papieru i tektury
- Tworzyw sztucznych
- Szkła bezbarwnego i szkła kolorowego
- Metalu,
- Opakowań wielomateriałowych,
- Odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych

Zobowiązani są również do wyselekcjonowania niżej wymienionych odpadów i dostarczania ich do wskazanych miejsc zbiórek :
- Przeterminowanych leków – do specjalnie oznakowanych pojemników znajdujących się na terenie aptek i placówek służby zdrowia zlokalizowanych na terenie gminy,
- Zużytych baterii – do specjalnie oznakowanych pojemników znajdujących się na terenie placówek oświatowych, urzędu gminy oraz we wskazanych punktach handlowych zlokalizowanych na terenie gminy,
- Zużytych akumulatorów – do placówek handlowych i usługowych prowadzących ich sprzedaż lub wymianę,
- Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – do punktu sprzedaży lub do wyznaczonych miejsc zbiórki, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę odbierającego,
- Mebli i innych odpadów wielkogabarytowych – do wyznaczonych miejsc zbiórki zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę odbierającego.

Ponadto zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe (niezanieczyszczone frakcje gruzu), przeterminowane chemikalia, metale, odzież i tekstylia, drewno w tym opakowania z drewna można dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

Odpady selektywne należy zbierać w taki sposób, aby nie były one zanieczyszczone, a wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych powinny być wolne od innych odbieranych oddzielnie frakcji odpadów selektywnych.


Odpady opakowaniowe z papieru, metali, tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe należy trwale zgnieść przed ich włożeniem do pojemnikach.

Odpady zbierane selektywnie należy gromadzić na terenie nieruchomości w workach z tworzyw sztucznych o pojemności 60-120 L na każdą frakcję w kolorach: - białym – szkło bezbarwne ; - zielonym – szkło kolorowe ; - niebieskim – odpady z papieru; - żółtym – tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, drobny metal ; 

W zabudowie wielolokalowej odpady zbierane selektywnie należy gromadzić w pojemnikach typu dzwon lub siatkowych o pojemności minimalnej 5 l na mieszkańca na każdą frakcję lub w w/w workach.
Pozostałe odpady należy zbierać oddzielnie jako niesegregowane – zmieszane odpady komunalne.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe i prowadzących hodowle zwierząt :

- Utrzymanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla osób trzecich i otoczenia,
- Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku (nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów przewodników),
- Wyprowadzanie psa poza teren swojej nieruchomości jest możliwe tylko na smyczy, a psów ras dużych bądź uznawanych za agresywne lub zachowujących się w sposób agresywny dodatkowo w kagańcu,
- Zabrania się pozostawiania zwierząt bez dozoru, jeżeli nie znajdują się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób umożliwiający wydostanie się na zewnątrz,
- Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do gromadzenia i usuwania powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem oraz do niedopuszczenia do zanieczyszczenia terenu nieruchomości i powstawania uciążliwości takich jak hałas i odór.
Inne obowiązki :
- Mycie pojazdów może odbywać się na własnej nieruchomości jednak dotyczyć może tylko nadwozi pojazdów samochodowych,
- Drobne naprawy pojazdów samochodowych moga odbywać się poza warsztatami samochodowymi  w obrębie własnej nieruchomości w sposób niepowodujący uciążliwości dla mieszkańców i niepowodujący zanieczyszczeń środowiska.


Właściciele nieruchomości zamieszkałych składają deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, ponadto obowiązani są do:
- Zgłoszenia zmiany danych (np. liczby osób zamieszkujących) w terminie 14 dni przez złożenie nowej deklaracji.
- Ponoszenia na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, nie mających obowiązku ponoszenia na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pozbywający się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych oraz pozbywający się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych zobowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z tych usług przez okazanie umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.dodano 2013-05-23 10:50:30Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.